Cindy Chu

Cindy Chu

Thạc sĩ kinh tế, 6 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Cố vấn chiến lược tại Tradingview.com.vn. Đầu tư có tâm, lợi nhuận có tầm